Website onder de loep: www.beslist.nl (nieuwe website)

Omdat Beslist.nl een behoorlijk grote site is, vind ik het absoluut de moeite waard om hier een stukje over te schrijven. Een real-life voorbeeld van hoe het niet moet werkt vaak heel goed.

Ik heb begrepen dat de frontend van de nieuwe site van Beslist.nl grotendeels herschreven is.

In mijn post over CSS best practice schreef ik over een tweetal website die erg op elkaar leken en dingen hadden als float left  en float right.

[Read more…]